Vrijmoed Crime

Misdaden van overheden
banken
het mr. titel circus

SYNCASSO/KVK Mr. roofzucht

Het bedenkelijke roofzuchtige SYNCASSO hoofdkwartier

Deurwaarders is weer een andere Mr. titel tak van het roof circus die even meedogenloos is als de advocatuur en ernstig de wet misbruiken met maar één doel geld verdienen. Geen enkele empathie met de mensen die in de problemen zitten, en het meest kwalijke is, de wet zo uitleggen dat zij voor de inkomens van de deurwaarders het beste zijn. Er moet betaald worden als er wat is. Daar is geen twijfel over. Maar de allerarmste zijn daar letterlijk het slachtoffer van. Die worden opgezadeld met schulden die als je het gaat bekijken die hoofdzakelijk bestaat uit inkomen van de deurwaarders.

Eerst nog even iets over de volstrekt afwezige empathie en maatschappij zin. Eigenlijk hebben ze een maatschappelijke taak zoals de rest van het Mr. titel volkje. Zij hebben overal inzage in en kunnen afwegen of een vordering al of niet haalbaar kan worden gevorderd. En als de maatschappij schade lijdt door de invorderingen men beter af kan zien op dat moment de vordering innen. Dat gebeurt helemaal niet meer. Er zijn ondernemingen die zich bezighouden met fop vorderingen en die schakelen rustig een Mr. titel deurwaarder in om de vordering te innen. Deurwaarders doen het gewoon terwijl de onderneming als malafide bekent staat en soms zelfs strafrechtelijk bezig zijn. De deurwaarder is dan medeplichtig aan medewerken aan criminele activiteiten. Kortom men toets niet of de vordering wel rechtmatig is.

Het probleem begint al bij het systeem dat de deurwaarder vooruitbetaald wordt. Op dat moment zou de opdrachtgever en de deurwaarder moeten afwegen of de kosten van de deurwaarder wel verhaald kunnen worden op de schuldenaar en dat is bij arme mensen met een beslagvrijevoet zelden het geval. Dat betekent in feite dat de vordering van de opdrachtgever van de deurwaarder verhoogd wordt met soms honderden euro’s, waarvan de deurwaarder al weet, dat het nooit zal binnenkomen. Maar ja zijn inkomen heeft hij binnen want zonder dat er betaald is doet een deurwaarder niets. Zo ontstaan naast de belastingdienst en overheden die miljoenen mensen met niet meer te betalen schulden opzadelen de roofdeurwaarders die langs slinkse wegen het wettelijke verplichte bestaansminimum tot nul weg halen om hun inkomen te vergroten.

Weer een bedenkelijke Mr. titel met giga gebrek aan empathie voor de gemeenschap Nederland

SYNCASSO een volslagen gewetenloze roofbende die de maatschappij grote schade toebrengt

Men heeft daar de zakelijke moderne gewoonte aangenomen om met grote ondernemingen overeenkomsten af te sluiten om het hele debiteurenbeheer te doen zodra de factuur is ontstaan. Zo ook met de Kamer van Koophandel. Probleem is dat de Kamer van Koophandel een semioverheidsinstelling is waar de bestuurders geen idee hebben gehad met wie en wat voor overeenkomst ze hebben afgesloten bij SYNCASSO.

Let erop dat als u te maken krijgt met de deurwaarde SYNCASSO voor de Kamer van Koophandel en deze bijvoorbeeld, terwijl u een beslagvrijevoet hebt men toch beslag legt op uw bankrekening, omdat het niet in de bankwet staat, dat men dat niet mag doen, de kamer van koophandel als opdrachtgever en betaler van de deurwaarde verantwoordelijk is voor uw onterechte problemen als u dan de huur niet kunt betalen en alle gevolgen daarvan.

Zoals zoveel grote maar ook kleine bedrijven maken gebruik van de service om via het handelsregister een idee te krijgen met wat voor soort bedrijf men zaken doet. Ik zelf ben bij B.V.’s geïnteresseerd in de gedeponeerde jaarcijfers omdat die voor iemand die goed kan balanslezen uit de paar cijfers die gedeponeerd worden je een goed inzicht financieel krijgt in hoofdlijnen. Dan kan er gebeuren wat hieronder beschreven staat en wat ook echt gebeurd is. De uit huis zetting niet maar uit huis zettingen door het handelen van SYNCASSO zijn er genoeg van bekent.

Mag Willem Holleeder alleen maar gevaarlijk zijn voor mede criminelen zoals zijn zussen en Peter R de Vries de Mr. titels SYNCASSO zijn levensgevaarlijk voor heel Nederland en rechtssysteem dus EBI

Het strafrechtelijk handelen van SYNCASSO bestaat uit het volgende:

Zoals ik al opmerkte De kamer van Koophandel heeft kennelijk de totale debiteurenafhandeling vanaf het ontstaan van de vordering uit handen gegeven aan SYNCASSO. Daardoor schrijft SYNCASSO de mensen aan als de Kamer van koophandel. Omdat er vertrouwen was in de Kamer van Koophandel keken mensen in de problemen niet direct de post na omdat de informatie bij de Kamer van Koophandel ook nog gewoon te krijgen was. Vroeger als je niet betaalde werd deze informatie afgesloten en kon er pas weer informatie worden verkregen als men het opstaande bedrag had betaald. Het feit dat men denkt met de kamer van koophandel van doen te hebben maar eigenlijk al met incassobureau Syncasso is een vorm ernstige van misleiding. Bovendien een ernstige schending van de handelsregisterwet die men later zegt te handteren omdat zij wettelijk geen bevoegdheid hebben dagvaardingen namens de Kamer van Koophandel uit te vaardigen. Door de dagvaarding uit te uitvaardigen hebben zij gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de handelswet biedt. In hoofdstuk 9 financiën: de artikelen 49 en 50 wordt uitvoerig verwezen dat alle tarieven moeten worden vastgesteld met algemene maatregelen van bestuur om die te koppelen aan de handelsregisterwet 2007. Artikel 50a luidt een kamer is bevoegd de betaling van een vergoeding of bijdrage af te dwingen door het uitvaardigen van een dwangbevel. Er is niet bepaald zoals in de artikelen hiervoor dat de Algemene wet bestuursrecht artikel 4:120 van toepassing zou zijn en dat dit aan derden uitbesteed zou mogen worden. Maar hier begint gelijk een cruciale juridische fout zich aan te dienen. De handelsregisterwet zegt Artikel 50a luidt een kamer is bevoegd de betaling van een vergoeding of bijdrage af te dwingen door het uitvaardigen van een dwangbevel.

De Nederlandse columbo’s volgen u zodat u met de wet in de hand niemand meer van kant maakt

Die wet stamt nog uit de tijd dat we allemaal jaarlijks een bijdrage moesten leveren in het handelsregister. Die betalingen zijn opgeheven en is de inschrijving van het handelsregister gratis en is artikel 50a die luidt een kamer is bevoegd de betaling van een vergoeding of bijdrage af te dwingen door het uitvaardigen van een dwangbevel niet meer van toepassing. Daar komt bij dat als men informatie vraagt uit het handelsregister een heel andere meer commerciële dienst is waarbij ook nog eens de mogelijkheid bestaat als er een vordering van € 29,50 ontstaat die niet betaald is deze kan innen dat als men opnieuw informatie aanvraagt eerst betaling van het voorgaande eist.

De vraag is of je als ambtenaren  ondernemingen kunt adviseren terwijl je een overeenkomst sluit met SYNCASSO INCASSO die je laat betalen voor vorderingen die niet te innen zijn DAT IS OPLICHTING/FRAUDE  

De Kamer van Koophandel zou als men het debiteurenbeheer niet aan SYNCASSO had uitbesteed nu moeten beslissen bij het dwangbevel van € 29,60 verhoogt met het wettelijke toegestane € 40,00 totaal € 69,50 en de daarbij mogelijk gepaard gaande hogere kosten van een deurwaarder die de Kamer van Koophandel moet betalen, of de vordering moet worden geint of afgeboekt omdat invordering te duur wordt en de hogere kosten die eerst betaald moeten worden ook niet geint kunnen worden. Zij zouden kunnen besluiten de vordering niet uit handen te geven en het goedkoper is om het af te boeken. Syncasso die door deze overeenkomst de besluitvorming heeft overgenomen heeft echter een heel ander belang en besluit nu dat de vordering moet worden uitbesteed. Aan zichzelf Syncasso om inkomen te verwerven en niet om € 29,50 te innen.

Syncasso hebben de bevoegdheid te kunnen kijken of er op een inkomen beslag is gelegd en kunnen ook weten als op alles beslag is gelegd door de belastingdienst bij betrokkenen. Als zij dit allemaal niet wisten hadden zij moet zorgen dat ze dat wisten als incassodeskundigen. Dan had men ook kunnen weten dat er een beslagvrije voet was. En dat weet men ook maar legt beslag op de bankrekening omdat het niet in de bankwet vermeld staat en dat daar rekening mee moet worden gehouden. Totale kosten nu € 700,00. Daarmee zijn zij mogelijk ook strafgerechtelijk langs de belastingdienst gegaan zijn die boven alles voorrang heeft. Syncasso zorgt er door de beslaglegging voor dat de betrokkenen ver beneden het wettelijke bestaansminimum komt (ook een wetsovertreding) en daardoor de huurbetaling in gevaar komt en mogelijk dat er daardoor een huisuitzetting zou kunnen plaatsvinden. Daardoor zou de maatschappij ernstige schade worden toegebracht. Bovendien als een betrokkene die hierdoor uit huis zou worden gezet ernstig ziek zou worden, is er sprake van het toebrengen lichamelijk letsel en als daar zelfmoord zou voortvloeien zijn zij daar door causale verbanden medeschuldig aan zijn. En de vordering van € 29,50 is niet geïnd en heeft SYNCASSO hun salaris en aanvullende kosten, gestolen van de Kamer van Koophandel en daar zitten dan bij de kosten van strafrechtelijke beslaglegging op de bankrekening omdat er sprake is van een beslagvrije voet. Deze schade op de betrokkenen en de maatschappij komt juridisch gezien voor rekening van de Kamer van Koophandel omdat zij juridisch gezien de Mr. titel boevenbende SYNCASSO volledig hebben betaald om u en de maatschappij schade te berokkenen.

Conclusie

De rechtbank in zicht

Men kan natuurlijk makkelijk zeggen, zoals zoveel goed verdienende mensen, dan had men maar moeten betalen maar dat is te makkelijk. Voor dit soort mensen die de € 29,50 niet betalen en al aan een beslagvrije voet zitten niet het hiervoor getoonde incassobeleid van SYNCASSO moet worden uitgevoerd. Alleen aan deurwaarderskosten wordt er nu bij mensen die al in de problemen zitten € 680,50 toegevoegd aan hun schulden. Dit staat in geen enkele verhouding tot het te vorderen bedrag € 29,50. Bovendien Syncasso en andere deurwaarders die kunnen weten dat er op een inkomen beslag is gelegd en door wie, lichten hun klanten op. In dit geval de Kamer van Koophandel omdat die de mogelijkheid om het aanzienlijke goedkopere afboeking te doen hebben ontnomen om onder het mom de schuldenaar betaald alles als u SYNCASSO eerst betaald met nooit meer te innen € 700,00 opzadelt Dat is gewoon een strafrechtelijke oplichting en fraude van de Kamer van Koophandel. En dit doet SYNCASSO op grote schaal ook bij andere bedrijven. Bij de Kamer van Koophandel is bovendien misbruik gemaakt van een wetgeving die niet meer van toepassing is. En zou een rechter die wat wel van toepassing verklaren Syncasso als derden fan niet de bevoegd is een dwangbevel volgens die wet uit te vaardigen.

Zoals Syncasso werkt zo zijn er vele deurwaarders. Het is een grof schandaal dat deze lui op onethische wijze op strafrechtelijke wijze eigenlijk en met beroven van hun eigen opdrachtgevers doorgaan om hun eigen inkomen te genereren men de maatschappij op kosten jaagt en of schade toebrengt. Een deel daarvan dient gewoon in de gevangenis,

lees in dit boek als het er is het probleem van het volstrekt gewetenloze elite Mr. titel roversvolkje Zou het lukken ze gewetensvolle burgers te maken met begrip voor iedereen? Ik betwijfel het maar probeer het toch.

Ik pleit er nogmaals voor het hele mr. titel circus eens tegen het licht te houden. Er moet een heel andere mentaliteit komen. Dat hele gemonopoliseerde Mr titel circus hanteert de wet alleen voor eigen inkomensbaten. Zie ook pagina DE 9.635.080,23 CLAIM het voorwoord op deze site.